Psykoterapia työtä ohjaavat lait, eettiset säännöt ja standardit:

  • Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116 Lastensuojelulaki» 13.4.2007/417
  • Potilasvahinkolaki 25.7.1986/585
  • Henkilötietolaki 22.4.1999/523
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
  • KELAn vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen standardi
  • Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien)
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559
  • Asetus yksityisestä terveydenhuollosta 24.8.1990/744
  • Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
  • Suomen Mielenterveyshoitoalan eettiset säännöt